Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Проект Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки

21 Лютого 2019 • 09:08

Кіл-сть переглядів: 268

І.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з реалізації та виконання антикорупційної стратегії і державної Антикорупційної програми

 

Згідно статей 118, 119 Конституції України, – Житомирська обласна державна адміністрація ( далі-облдержадміністрація) здійснює виконавчу владу  на території Житомирської області та забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку; програм охорони довкілля; підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

 

Антикорупційна програма Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  22 січня 2018 року за № 87/31539 з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

 

Головною метою Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки ( далі- Антикорупційна програма) є впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також вжиття додаткових й посилення діючих заходів, спрямованих на підвищення доброчесності на державній службі, дотримання правил етичної поведінки, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації.

 

Основними завданнями Антикорупційної програми є: визначення основних засад щодо запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації та заходів з їх реалізації; організація виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми; систематичне проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації): забезпечення підвищення рівня правової обізнаності державних службовців ( посадових осіб), на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»; забезпечення постійного моніторингу ефективності реалізації в облдержадміністрації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.

 

Загальна відомча політика обласної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації грунтується на засадах:

 

Правових: верховенства права, недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави; дотримання принципів правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності та непідкупності, прозорості та відповідальності; ефективної системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов’язаних з корупцією дій.           

 

Політичних: Органічне поєднання зі сформованою Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України антикорупційною політикою, належного виконання заходів, передбачених Державною програмою запобігання та протидії корупції           

 

Організаційних: правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; постійного контролю за розробленням та виконанням заходів щодо запобігання корупційним проявам, належної взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями з питань вжиття заходів, спрямованих на запобігання корупції.

 

Фінансових: застосування процедур публічних закупівель, які грунтуються на прозорості, конкуренції та об’єктивних критеріях прийняття рішень, цільового використання бюджетних коштів.

 

Соціальних: створення в суспільстві атмосфери неприйняття корупції, прозорості в діяльності органів державної влади. Загальна відомча антикорупційна політика облдержадміністрації полягає у створенні ефективного механізму запобігання корупції та конфлікту інтересів в облдержадміністрації, виявленні корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпеченні своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків, дотримання посадовими особами правил етичної поведінки, відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

 

Основними заходами з виконання загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації, визначено на постійній основі наступне:

 

-підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації;

 

-вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату;

 

-забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству;

 

-здійсненні контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки, у передбачених законодавством випадках, проведення службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення  причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;

 

-виявлення та оцінка корупційних  ризиків, які негативно впливають на  виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення;

 

-забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік, ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

-забезпечення умов для повідомлень працівниками про можливе порушення  вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, співпраці з викривачами, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 

-забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації.

 

Після затвердження Верховною Радою України Антикорупційної стратегії на відповідний період, прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні, зазначений розділ Програми буде доповнено заходами з реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

 

ІІ.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, структурні підрозділи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси. 

 

В рамках підготовки Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2018 рік відповідно до вимог  Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства  питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 в обласній державній адміністрації проведено оцінку корупційних ризиків.

 

Оцінка корупційних ризиків проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі-Комісія), яка утворена розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.02.2017 № 54 «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків». У зв’язку з організаційно-кадровими змінами розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.01.2019 року № 3 до персонального складу комісії були внесені відповідні зміни.

 

Для залучення громадськості до процесу ідентифікації корупційних ризиків, відповідно до доручення заступника голови облдержадміністрації від 21.12.2018 №7793/43/2-18 року з 10.01.2019 року на офіційному сайті облдержадміністрації було розміщено відповідне оголошення щодо можливості представникам громадськості, експертам у сфері антикорупційної діяльності надати пропозиції (зауваження) відносно корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації для їх врахування при оцінюванні.

 

У результаті  проведеної формальної ідентифікації корупційних ризиків та їх оцінки, запропонованих заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків головою облдержадміністрації 20 лютого 2019 року було затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Житомирської обласної державної адміністрації, який є складовою частиною Антикорупційної програми та включає:

 

1.Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних  ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення  чи правопорушення, пов’язаного з корупцією  (Додаток 1 до Звіту).

 

2. Заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків із зазначенням корупційного ризику, його пріоритетності, заходів щодо усунення такого ризику, особи (осіб), відповідальної (их) за виконання заходів, строку виконання заходів щодо усунення корупційного ризику, ресурсів для впровадження заходів та очікуваних результатів. (Додаток 2 до Звіту).

 

ІІІ.

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

 

З метою забезпечення підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, посадових осіб державних закладів та установ навчальні заходи проводяться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради, який є закладом післядипломної освіти. До проведення занять залучаються керівний склад облдержадміністрації, викладачі вищих навчальних закладів м. Житомира та представники правоохоронних органів.

 

У 2019-2020 роках заплановано проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації занять за тематикою  «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» за програмою тренінгового навчального курсу для працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування, яка запропонована Національним агентством з питань запобігання корупції :

 

1.Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях.

 

                    Строк виконання: лютий-березень кожного року.

 

2. Засади антикорупційної політики в Україні. Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції в діяльності органів виконавчої влади.

 

                     Строк виконання: квітень, жовтень кожного року.

 

3. Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

 

                      Строк виконання: лютий кожного року.

 

4. Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

 

                       Строк виконання: травень, вересень. листопад кожного року

 

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Запобігання корупції» запроваджено дистанційне навчання для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом розміщення навчальних матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та інших методичних матеріалів.

 

ІV.

Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми          

 

Згідно з  розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.02.2017    № 54 «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» створено комісію з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої включено працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище  структурних підрозділів облдержадміністрації (департаменти, управління), а також керівників служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичних служб, відділу з питань державних закупівель та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, відділу внутрішнього аудиту. Згідно з Положенням про комісію з оцінки корупційних ризиків до завдань Комісії належить:

 

  1. Планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у процесі діяльності обласної державної адміністрації.
  2. Проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації з метою виявлення ризиків у нормативно- правових актах та організаційно-управлінській діяльності.
  3. Організація отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків шляхом використання різних джерел.
  4. Здійснення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків.
  5.   Здійснення оцінки корупційних ризиків у встановленому порядку.
  6. Підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та пропозицій щодо вжиття заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків.

Оцінка результатів виконання заходів проводиться Комісією відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність виконання заходів, повноту виконання заходу, результат їх здійснення (вплив результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог закону та ідентифікований корупційний ризик).

 

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні за виконання заходів, щокварталу: до 10 квітня,  10 липня, 10 жовтня та 10 січня кожного року подають головному спеціалісту з питань  запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (уповноваженій особі) інформацію про результати виконання заходів.

 

Головний спеціаліст з питань  запобігання та виявлення корупції  апарату облдержадміністрації забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації та у термін до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня та 15 січня кожного року інформує обласну державну адміністрацію про стан виконання заходів Антикорупційної програми поквартально.

 

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду покладається на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, контроль за виконанням Антикорупційної програми — на заступника голови облдержадміністрації – голову Комісії з оцінки корупційних ризиків.

 

Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами проведеної оцінки її виконання, виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, виявлення  недостатньо ефективних заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також – у разі підготовки програми на новий період,  за ініціативи голови Комісії.

 

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, приймає голова обласної державної адміністрації у таких випадках:

 

за висновками Комісії з оцінки корупційних ризиків під час моніторингу та контролю за виконанням заходів програми;

 

 у разі надходження від Національного агентства з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми;

 

після затвердження Антикорупційної стратегії та прийняття Державної антикорупційної програми протягом 30-ти календарних днів з дня такого затвердження (прийняття)

 

V.

Інші, спрямовані на запобігання корупційним проявам та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи.

 

З метою отримання інформації про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення в облдержадміністрації :

 

-в робочі часи функціонує постійно діюча пряма телефонна лінія уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, номер телефону якої та номери телефонів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції розміщено у рубриці «Запобігання корупції»;

 

-письмові звернення , пов’язані із наданням інформації про порушення антикорупційного законодавства, пропонується направляти на спеціальну електронну адресу уповноваженої особи o.habchuk@oda.zt.gov.ua;

 

– забезпечено можливість подання анонімного повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення через офіційний веб-сайт облдержадміністрації.

 

 

 

Головний спеціаліст з питань запобігання

та виявлення корупції апарату

облдержадміністрації                                                                                                           О .М. Хабчук

Версія для друку