Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2024 рік

20 Вересня 2023 • 09:32

Кіл-сть переглядів: 163

 1. Замовник

 

Житомирська обласна військова адміністрація

 

10014, м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2024 рік (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку області, інструменти управління ними та шляхи розв’язання проблем на відповідний рік.

 

Проєкт Програми розроблений відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами) та з урахуванням положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 і Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 18.12.2019 № 1722, зі змінами, внесеними рішенням Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 16.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Програма передбачає основні завдання і заходи щодо розвитку галузей (сфер діяльності), перелік інвестиційних проєктів, реалізація яких запланована у 2024 році, серед яких можуть бути проєкти, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планової діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

Крім того, в Програму включені заходи щодо реалізації економічного і соціального розвитку області на 2024 рік, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» також можуть підлягати оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планової діяльності, зокрема по таких напрямах, як: сільське господарство, промисловість, лісове господарство,  будівництво, транспортне та дорожнє господарство, землевпорядкування, енергоефективність, житлово-комунальне господарство, туризм, поводження з відходами, техногенна безпека, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорона навколишнього природного середовища та іншим.

 

 1. Ймовірні наслідки:

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 

у ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема для таких складових довкілля:

 

атмосферне повітря;

 

водні ресурси;

 

відходи;

 

земельні ресурси;

 

біорізноманіття та рекреаційні зони;

 

а також наслідки для здоров’я населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

 

на території області знаходиться 268 об’єктів природно-заповідного фонду загальною прощею 142155,3499 га, з них 20 об’єктів загальнодержавного (57940,04 га) та 248 місцевого (84215,3099 га) значення. Відсоток заповідності складає 4,75 %.

 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 

транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

 

Зважаючи на комплексність напрямів проєкту Програми, що обумовлює необхідність виконання пріоритетних завдань та заходів для їх забезпечення, які будуть реалізовуватися у 2024 році, необхідно здійснити розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

 

При виконанні заходів Програми очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення, у порівнянні із існуючим станом. Тому найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого проєкту Програми.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація:

 

статистична інформація;

 

інформація, яка включена в інші документи та звіти, що матимуть відношення до Програми;

 

дані моніторингу стану довкілля;

 

доповіді про стан довкілля;

 

експертні оцінки;

 

інша доступна інформація.

 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

 

порівняльний аналіз регіональних показників із середніми показниками по Україні та показниками регіонів-сусідів і регіонів, що належать до однієї типології;

 

аналіз тенденцій;

 

оцінка ймовірних наслідків.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

 

раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

 

здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

 

здійснення заходів щодо відтворення відновлювальних природних ресурсів;

 

застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;

 

збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

 

здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

 

здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

 

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми повинна враховувати вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Пропонується така структура звіту:

 

 1. Зміст та основні цілі Програми, її зв’язок з іншими документами державного планування.
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програма не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Програма, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП.
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Програми.
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми подаються до Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації (м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, електронна адреса: analytical@aprdep.zht.gov.ua).

 

Відповідальна особа:

 

Маслюківський Максим Мар’янович (‘ 0412 42-23-28).

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 20 днів з дня оприлюднення цієї Заяви, тобто до 10.10.2023 (включно).

Версія для друку